Kursy metali
Złoto: 9570.09 PLN
Srebro: 123.47 PLN
Platyna: 4047.67 PLN

Zaczynasz inwestować? Przeczytaj ten artykuł:

Zacznij tutajX

Mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, których dane mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z naszych usług lub składaniem zamówień w naszym Sklepie wprowadzono niniejszą politykę prywatności.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL: https://smoczamennica.pl/, zwanego dalej Sklepem.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Smocza Mennica sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Gabrieli Zapolskiej 44 lok. 108, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  NIP: 6772477828, REGON: 52202897400000, KRS:000096779, zwana dalej Administratorem.
 3. Administrator zachowuje Państwa dane osobowe dobrowolnie podane na stronie w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jak i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.
 4. W sprawach przetwarzania danych osobowych: możecie Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: smoczamennica@gmail.com.
 5. Smocza Mennica sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Zakres oraz cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których niniejsze dane dotyczą, tj. w szczególności przez:
 • wypełnianie formularza zamówienia lub zakupu towaru;
 • wypełnianie formularza z danymi kontaktowymi podczas składnia zapytania poprzez Formularz na stronie Sklepu;
 • podanie Administratorowi danych drogą telefoniczną;
 • podanie Administratorowi danych poprzez wiadomość e-mail.
 1. Administrator danych osobowych przetwarza je w następujących celach:
 • zakup towaru, oraz realizacja zamówień złożonych w sklepie
 • wysyłka oraz magazynowanie zakupionych towarów;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane drogą mailową oraz telefoniczną lub przez formularz dostępny na stronie.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do niezbędnego minimum dla świadczenia usług lub realizacji zamówień złożonych w Sklepie, są to między innymi:
 • w przypadku złożenia zamówienia lub zakupu towarów: adres e-mail, numer telefonu imię i nazwisko, dane rozliczeniowe;
 • podczas realizacji wysyłki: adres wysyłki oraz dane kontaktowe;
 • w przypadku zakupu złota oraz platyny XXX;
 • dane dobrowolnie podane przez kupującego.
 1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Smocza Mennica sp. z o.o. z, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w także wszelkich działań marketingowych, które są zgodne z prawem.
 2. Podanie  danych jest niezbędne dla złożenia i realizacji zamówień oraz udzielenia odpowiedzi ze strony sklepu. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontakt.

3. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest spółka Smocza Mennica sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 2. Możemy udostępnić Państwa dane w ściśle określonych celach i zakresie, podmiotom trzecim takim jak:
 • dostawcom i podwykonawcom, dotyczy to w szczególności: przewoźników, usług logistycznych, usług obsług konsumentów;
 • podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych, w zależności od wyboru kupującego firma PayPro SA;
 • dostawcy usług  w szczególności analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam rozwijać i optymalizować naszą stronę internetową;
 •  podmiot świadczący usługi hostingu WWW.
 1. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane w celach komercyjnych.
 2. Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeżeli zostaniemy do tego zobligowani przez przepisy prawa.

4. Polityka Prywatności dotycząca plików cookies

 1. Cookies to małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Sklep używa plików cookies, aby dostarczyć usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności pliki cookies pozwalających odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

5. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator  będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, najpóźniej do czasu upływu okresu umowy w odniesieniu do roszczeń wynikających z zakupu towarów dostarczonych przez Smocza Mennica sp. z o.o.
 2. Czas przechowywania danych może ulec zmianie ze względów na poczet prowadzenia rejestrów wymaganych przepisami prawa.

6. Prawa osób których dotyczą dane osobowe

 1. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do ich poprawy, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem.
 2. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, np. ordynacja podatkowa.
 3. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do kontroli ich przetwarzania, a także informacji kto jest ich administratorem. Ponadto ma prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (PUDO), jeśli osoba uzna, że przetwarzania jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Zmiany polityki Prywatności

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce  prywatności Sklepu, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy